Co to są papiery wartościowe i na czym polega ich wtórna dystrybucja?

Co to są papiery wartościowe i na czym polega ich wtórna dystrybucja?

Skuteczność inwestowania na giełdzie zależy od paru ważnych czynników. Inwestor musi przede wszystkim znać i rozumieć podstawowe mechanizmy funkcjonowania giełdy oraz wiążące się z tym pojęcia. Jednym z nich są papiery wartościowe.

Papiery wartościowe – co to takiego?

Mianem papieru wartościowego określany jest zbywalny dokument lub zapis w systemie informatycznym na rachunku papierów wartościowych. Dokument ten stanowi ucieleśnienie praw majątkowych – aby osoba wskazana w dokumencie jako uprawniona mogła te uprawnienia zrealizować, musi koniecznie okazać posiadany papier wartościowy. Zniszczenie lub utrata dokumentu są równoznaczne z utratą tych uprawnień. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami o obrocie instrumentami finansowymi za papiery wartościowe uznawane są: akcje, prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne oraz wiele innych zbywalnych papierów wartościowych i praw majątkowych.

Wtórna dystrybucja papierów wartościowych – czym jest?

Jedną z najważniejszych faz na gołdzie jest zgodnie z teorią Stana Weinsteina dystrybucja papierów wartościowych – głównie akcji, ponieważ to o nich mówi się najczęściej w tym kontekście. Dystrybucja następuje bezpośrednio po trendzie wzrostowy, a po niej ma miejsce trend spadkowy. Jak wyjaśniają eksperci z domu maklerskiego Prosper Capital, wtórna dystrybucja to nic innego, jak wystawienie na sprzedaż pokaźnego pakietu papierów wartościowych. Warto w tym miejscu przypomnieć o różnicy pomiędzy dystrybucją pierwotną a wtórną. Wtórna odbywa się zazwyczaj poza głównym rynkiem akcji, co wiąże się z koniecznością sprostania określonym wymogom.

Wtórna dystrybucja papierów wartościowych – cechy charakterystyczne

Dystrybucja wtórna często jest określana mianem drugiej dystrybucji. Nie wpływa ona na zmiany w zakresie ilości papierów wartościowych wypuszczonych na rynek. Jej celem nie jest bowiem dystrybucja nowych akcji. Chodzi tu najczęściej o pozyskanie dodatkowego kapitału lub dywersyfikację portfeli inwestorów.

https://www.pcdm.pl/